HASATIL-Kontra-Programa-Food-Aid-Hosi-EUA,-Mariano--La-Ajuda-Ekonomia-no-Produsaun-Rai-Laran

HASATIL Kontra Programa Food Aid Hosi EUA, Mariano: La Ajuda Ekonomia no Produsaun Rai Laran

“Ita iha inisiativa barak tebes ba iha produsaun ai-han nian, liu-liu ita halo intervensaun ho eskola sira, koko atu implementa toos eskolár iha eskola. Iha istória susesu barak ne’ebé mak prodús ona hosi kada eskola”. Herminia

Relasiona ho loron ai-han mundiál ne’ebé monu iha loron 16 Outubru, Hametin Agrikultura Sustentavel Timor-Leste [HASATIL] hamutuk ho parseiru sira hodi selebra loron importante ne’e. liu hosi konferénsia imprensa HASATIL rejeita tebes ho programa Food Aid ne’ebé sei implementa hosi ajénsia internasional balun iha Timor-Leste.

Liu hosi tema ne’ebé HASATIL hili katak Promove Ai-han Lokál Nutritivu Hodi Hakotu Hamlaha no Malnutrisaun iha Timor-Leste, Portavós HASATIL, Mariano Fereira deklara katak, HASATIL preokupa tebes ho programa ajuda ai-han [McGovern Dole Food Aid for Education Program. Red] Estadu Unidus Amérika [EUA] nian, ne’ebé sei haforsa sira nian influénsia iha Timor-Leste no iha tempu hanesan fo impaktu ba merkadorias produtu lokál iha rai laran.

Mariano informa katak kritéria prinsipál hosi programa ne’e mak hanesan ai-han ne’ebé atu ajuda ba nasaun alvu sira maioria tenke hola iha Estadu Unidus, tenke transporta iha ró ho bandeira Estadu Unidus nian.

Tuir HASATIL katak maske program ne’e ho objetivu katak ajuda ai-han ba komunidade, liu-liu ba eskola sira, kritériu ne’ebé aplika, sei fo benefísiu boot liu ba programa ne’e nian ka ba Estadu Unidus Amérika no bele fo impaktu negative boot liu ba nasaun ne’ebé simu ajuda ai-han.

Hatán ba TAFARA.TL liga ho Food Aid ne’ebé sei implementa, Mariano hatán katak
Timor-Leste la’ós iha situasaun emerjénsia ne’ebé mak ita tenke hetan ai-han urjente hosi estadu unidus.

“Ita hatene katak governu Timor-Leste halo programa lubuk ida hanesan programa merenda no seluk tan, maske programa ne’e seidauk la’o diak tuir padraun ka saida mak ita hakarak, maibé importante mak ita tenke promove ita nia produtu iha rai laran, atu nune’e bele fo duni hahán diak ba ita nia oan no labarik sira. Tanbasá mak ita kontra programa ida ne’e, tanba hanesan loloos produsaun ai-han iha Amérika ne’ebá sira hanoin atu soe ai-han ba fatin seluk, entaun sira falun hahán ne’e ba programa food aid, entaun ita hare katak ida ne’e la nesesáriu ba Timor-Leste agora.
Osan ne’ebé sira tau ba program ne’e, sei sosa hahán hotu hosi Estadu Unidus. Ida ne’e ita sente katak la ajuda ekonomia rai laran no la ajuda produsaun iha rai laran”, hateten Mariano.

Hare ba preokupasaun ida ne’e HASATIL nafatin fo hanoin ba governu atu promove ai-han rai laran no agrikultura sustentavel no kontra food aid ne’ebé ajénsia internasional sira implementa

Lian hanesan mai hosi Koordenadór PERMATIL, Herminia hatán ba TAFARA.TL katak liga ho Food Aid parte hosi PERMATIL ne’ebé implementa programa tranzisaun agro ekolojia rejeita tebes programa ne’e.

“Ita iha inisiativa barak tebes ba iha produsaun ai-han nian, liu-liu ita halo intervensaun ho eskola sira, koko atu implementa toos eskolár iha eskola. Iha istória susesu barak ne’ebé mak prodús ona hosi kada eskola, ezemplu eskola iha Atauro-Bikeli, sira bele ona oferese hahán merenda eskolár hosi produsaun eskola ne’e rasik. Lolos governu bele uza istória ida ne’e, depois bele mós habelar ba eskola sira seluk, atu bele halo atividade hanesan. Maibé ate agora ladún iha intensaun diak hosi parte governu, atu bele hare saida mak sosiedade sivíl sira halo ona.

Liu hosi konferénsia imprensa portavós HASATIL informa mós katak informasaun preliminár hosi departamentu agrikultura Estadu Unidus nian hatudu katak Care Internasional mak sei implementa programa Food Aid ne’e iha Timor-Leste ho total valor osan tokon $26.

“Ami hakfodak katak Care sei sai implementadór ba programa Food Aid Estadu Unidus nian. Ami hanoin katak pratika ne’e klaru katak la tuir Care nian Food Aid Policy rasik, ne’ebé rekoñese katak programa sira hanesan ne’e fo impaktu la diak ba nasun ne’ebé simu. Ami husu ba organizasaun internasional sira, atu labele sai implementadór ba programa ida ne’e, bainhira laiha estudu ne’ebé provoka katak sei laiha impaktu ba agrikultura no seguransa ai-han iha rai laran”, hateten Mariano


Print  

Related Articles